Gwaith ym Mangor

Chwilio am Swyddi

Mae Prifysgol Bangor yn cyflogi staff mewn amrywiaeth eang o swyddi yn cynnwys swyddi academaidd, gweinyddu, gwaith llaw a phroffesiynol. Mae swyddi'n cael eu hysbysebu pan fydd swyddi gwag yn codi, felly os na fyddwch yn cael hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano y tro hwn, ewch i'r wefan yn rheolaidd i wirio ein swyddi gwag diweddaraf.

Mae gan Brifysgol Bangor, a sefydlwyd ym 1884, draddodiad hir o ragoriaeth academaidd, a ffocws cryf ar brofiad myfyrwyr.

Mae dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gyda staff dysgu wedi eu lleoli mewn 14 o ysgolion academaidd. Mae Prifysgol Bangor wedi derbyn Safon Wobr Aur, y raddfa uchaf bosibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) cenedlaethol, ac mae ymhlith y 40 uchaf yn y DU am ymchwil yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 (heb gyfrif sefydliadau arbenigol a phrifysgolion oedd yn cyflwyno mewn un uned asesu yn unig). Cydnabu'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol, ac ar y blaen i'r cyfartaledd o ran prifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae’r brifysgol wedi ei lleoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol – rhwng mynyddoedd Eryri a glannau’r Fenai ac mae cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd rhagorol rhwng Bangor â rhannau eraill o Gymru a gwledydd Prydain.

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir cyflawni hyn trwy ddenu, datblygu a chadw amrywiaeth eang o staff o nifer o wahanol gefndiroedd. Rydym felly yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned waeth beth fo'u rhyw, hunaniaeth rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oedran. Rydym yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg trwy ein Polisi Iaith Gymraeg blaengar. Rydym yn cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac wedi ymrwymo i gyfle cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Saesneg neu Gymraeg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Rydym yn aelod o siarter Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau Athena SWAN Advance HE ac rydym wedi derbyn gwobr Efydd i gydnabod ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol a'r cynnydd o wnawn o fewn polisïau, arferion a diwylliant y brifysgol. Rydym yn falch o fod yn gyflogwr hyderus o ran anabledd.

Beth bynnag fo'ch maes arbenigedd, mae Prifysgol Bangor yn cynnig amgylchedd ysgogol a buddiol i fyw a gweithio ynddo. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.